Projeler

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama-Bitiş Tarihi

 

Tubitak HD

118Z536

Araştırmacı

Türk propolisi ve Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’nin İnsan Akut Miyeloyid Lösemi tedavisinde kullanılan Metilprednizolon ile etkileşiminin belirlenmesi

2018  
Tubitak 3001 216S165 Araştırmacı  

Obez Ratlarda Arı Ekmeği (Perga) ile Beslemenin Leptin ve Ghrelin Ekspresyonuna Etkisi

2018  
Tubitak-Tovag 1001

114O366

Danışman

Hipoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı’nda (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon Redüktaz Enzim Gen Ekspresyonu Üzerine Olan Etkisi, Enzimin Saflaştırılması, Genin İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonu

2014-2016  
Tubitak-COST

114O755

Araştırmacı

Arı Sütünün Zebra Balığı (Danio rerio) Diyetlerinde Bazı Antioksidan Enzim (SOD, CAT, GPx ve GR) Aktiviteleri ve Antioksidan, Büyüme (GH ve IGF-I) ve İmmün Sistem (TGF-ß) Doku Spesifik Gen Ekspresyonları Üzerine Olan Etkisi

2014-2015  
Tubitak-HD

112S549

Yürütücü

Botanik ve Coğrafik Orijini Farklı Türk Ballarının Glisemik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi

2013-2014  
Tubitak-Tovag Kariyer

104V127

Yürütücü

Yumurta tavuğu radyonlarına propolis ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi

2005-2006  
Tubitak-COSTES0603-30 Araştırmacı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik polen ve mantar sporlarının incelenmesi

2011-2013  
Tubitak-Tovag 1001

106O203

Yürütücü

Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine arı sütünün koruyucu rolünün belirlenmesi

2005-2006  
Tubitak HD

115S595

Yürütücü

Çocuklarda akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi

2015-2016  
Tubitak 2237 Eğitmen

Doğa Bilimleri Alanında Proje Yönetimi

2014  
Tubitak 2237 Yürütücü

Tarımsal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

2014  
Tubitak 2237 Yürütücü

2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme

2013  
Tubitak 2209A Danışman

Üniversite öğrencilerinin bal tüketimine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

2014-2015  
Tubitak 2209A Danışman

Tibbi aromatik bitkilerden elde edilen balların biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi

2015-2016  

Diğer Projeler


Proje No Projedeki Görevi Proje Türü (**) ve Adı Başlama-Bitiş Tarihi  
DPT-06-02 Yürütücü

Ülkemizde üretilen toksik ballarin kimyasal, antibakteriyel ve toksik özelliklerinin belirlenmesi

2006-2008  
European Bank-Balparmak Eğitmen

Sürdürülebilir arıcılığın geleceği: Kadınlara ve gençlere yatırım

2018  
AB  

Özvatan’da geleneksel üretimin tescillenerek ekonomik değere dönüştürülmesi projesi

2018-2019  
FYL-2018-8190 Yürütücü

Farklı ülkelerden elde edilen arı ekmeği (perga) örneklerinin biyokimyasal ve biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması

2018-2019  
FYL-2018-8013 Yürütücü

Apilarnil – Erkek arı larvası, işçi arı larvası ve kraliçe arı larvası içeriklerinin biyokimyasal karşılaştırması

2018-2019  
TCD-2018-7917 Araştırmacı

Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine apilarnilin koruyucu rolünün belirlenmesi

2018-2019  
FYL-2018-7894 Yürütücü

Ratlarda Deneysel Kolit Modelinde Arı Ekmeğinin (Perga) Etkisi

2018-2019  
FYL-2018-7895 Yürütücü

Kurşun asetatla oluşturulan anemi ve hepatotoksisiteye karşı arı ekmeğinin (perga) etkisi

2018-2019  
TCD-2018-7366 Araştırmacı

Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi

2018-2019  
TCD-2017-7358 Yürütücü

Farklı botanik orijinli Türk propolisinin sağlıklı gönüllülerde farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri

2017-2020  
FYL-2016-6958 Yürütücü

Farklı çözücülerle hazırlanan propolis özütleri ile propolis ticari ürünlerinin biyoaktivitesinin belirlenmesi

2016-2018  
FCD-2013-4089 Araştırmacı

Balda spesifikasyon ve kristalizasyonun (şekerlenme) balın kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkisi

2013-2015  
TDK-2012-4162 Araştırmacı

Maksimal ağırlık çalışması yapan rekreasyonel sporcularda arı sütü+bal karışımlarının bazı biyokimyasal parametrelere etkisi

2012-2014  
TS-12-3892 Araştırmacı

Avrupa Tarım Biyoteknoloji Sempozyumu

2013  
TSY-11-3814 Araştırmacı

Ratlarda deneysel civa zehirlenmesinde propolisin eritrosit reolojisindeki muhtemel koruyucu rolü

2011-2014  
FBS-11-3605 Yürütücü

Ratlarda orman gülü balının bazı biyokimyasal ve histopatolojik parametreler üzerine etkisi

2011-201  
TAGEM11/AR-GE/15. Araştırmacı

Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu

2011-2013  
TSD-10-2976 Araştırmacı

Endotoksemi oluşturulmuş ratlarda propolis’in karaciğer koruyucu etkinliği

2010-2012  
FBA-10-2938 Yürütücü

Kayseri ili atmosferik polen ve sporlarının incelenmesi

2010-2012  
FBY-09-973 Yürütücü

Ürgüp (Nevşehir)‘ün atmosferik polenlerinin incelenmesi (1 Ekim 2010- 1 Ekim 2011)

2009-2012  
TSD-08-328 Araştırmacı

Çürük gelişimi üzerinde Türk propolisinin in vitro vivo etkisinin incelenmesi

2008-2010  
FBA-07-45 Yürütücü

Ülkemizde üretilen arı sütünün antimikrobiyel ve kimyasal özelliğinin belirlenmesi

2007-2009  
TA-07-06 Araştırmacı

Tavşanlarda tam kat eklem kıkırdak defektlerinin iyileşmesinde lokal ve sistemik propolisin etkisi

2007-2010  
SÇA-07-03 Yürütücü

Kayseri ili piyasasında bulunan ambalajlı balların palinolojik ve kimyasal yapılarının belirlenmesi ve balların organik üretim açısından değerlendirilmesi

2007-2009  
VA-07-03 Araştırmacı

Deneysel aflatoksikozis oluşturulan tavşanlarda Türk propolisinin antioksidan etkinliğinin araştırılması

2007-2009  
VA-06-13 Araştırmacı

Broyler yemlerine katılan mannanoligosakkarit (mos) ve propolis in Campylobacter spp. Kolonizasyonuna biyokimyasal parametrelere etkisi

2006-2008  
06-AY-16 Yürütücü

Toksik ballarda confocal mikroskop ile polen analizi

2006-2007  
06-AY-05 Araştırmacı

Merkez kampüs tarım arazisinde silajlik mısır, fazelya, kolza üretim tesisi ve organik arıcılık

2006-2007  
DPT-06-02 Yürütücü

Ülkemizde üretilen toksik ballarin kimyasal, antibakteriyel ve toksik özelliklerinin belirlenmesi

2006-2008  
HAYSÜD-01-14-02-04 Yürütücü

Anzer doğal florasında bulunan ballı bitkiler ile balarısı (Apis mellifera)’nın nektar ve polen toplama aktivitelerinin saptanması

2006-2009  
HBA-05-01 Araştırmacı

Pneumocystis carinii pnömonisi rat modelinde terbinafin ve propolisin etkinliğinin araştırılması

2005-2007  
SÇA-05-01 Yürütücü

Streptozotocin (stz) ile diyabet oluşturulmuş ratlarda kan glikozu, kan lipidi ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkisi

2005-2006  
TUBA Yürütücü

Farklı botanik orijine sahip propolis örneklerinde biyolojik olarak aktif bileşiklerin belirlenmesi Türk propolisinin meyve sularında antifungal aktivitesi

2005-2006  
TA-03-22 Araştırmacı

Tinea pedis etkenlerinin izolasyonu,tanımlanması ve antifungal duyarlılıkları

2004  
AB Eğitmen

Doğal Bitki Örtüsünün Verimli Kullanımı İçin Arıcılık ve Bal Üretimi Eğitim Projesi

Özvatan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Erciyes Üniversitesi Türkiye İş Kurumu

2008-2009  
99-51-2 Yürütücü

Kayseri yöresi ballarında dominant ve sekonder polenlerin belirlenmesi

2001  
  Yürütücü

Kayseri yöresinden elde edilen propolisin antibakteriyel özelliğinin belirlenmesi ve sezonun bu aktiviteye olan etkisinin incelenmesi

2001  
  Yürütücü

Kayseri yöresinde lokal olarak üretilen ve marketlerde satılan bal örneklerinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin belirlenmesi

2001-2002  
  Yürütücü

Kayseri yöresinden elde edilen propolis örneklerinde bulunan organik bileşiklerin kimyasal analizi

2001-2002  
  Araştırmacı

Mesane kanserinde propolis ve mitomisin-C nin mikronukleus,sister-chromatid exchange, DNA metilasyonu kromozom analizi ve mitotik index parametrelerinin karşılaştırılması

2001  
  Yürütücü

Antalya yöresi ballarında polen analizi

1995  
Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama-Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL)
Tubitak HD

118Z536

Araştırmacı

Türk propolisi ve Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)’nin İnsan Akut Miyeloyid Lösemi tedavisinde kullanılan Metilprednizolon ile etkileşiminin belirlenmesi

2018
Tubitak 3001 216S165 Araştırmacı  

Obez Ratlarda Arı Ekmeği (Perga) ile Beslemenin Leptin ve Ghrelin Ekspresyonuna Etkisi

2018
Tubitak-Tovag 1001

114O366

Danışman

Hipoksik Stres Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı’nda (Oncorhynchus mykiss) Glutatyon Redüktaz Enzim Gen Ekspresyonu Üzerine Olan Etkisi, Enzimin Saflaştırılması, Genin İzolasyon, İdentifikasyon ve Karakterizasyonu

2014-2016 269.800
Tubitak-COST

114O755

Araştırmacı

Arı Sütünün Zebra Balığı (Danio rerio) Diyetlerinde Bazı Antioksidan Enzim (SOD, CAT, GPx ve GR) Aktiviteleri ve Antioksidan, Büyüme (GH ve IGF-I) ve İmmün Sistem (TGF-ß) Doku Spesifik Gen Ekspresyonları Üzerine Olan Etkisi

2014-2015 88.600
Tubitak-HD

112S549

Yürütücü

Botanik Ve Coğrafik Orijini Farklı Türk Ballarının Glisemik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi

2013-2014 28.000
Tubitak-Tovag Kariyer

104V127

Yürütücü

Yumurta tavuğu radyonlarına propolis ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi

2005-2006 33.000
Tubitak-COSTES0603-30 Araştırmacı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik polen ve mantar sporlarının incelenmesi

2011-2013 393.820
Tubitak-Tovag 1001

106O203

Yürütücü

Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine arı sütünün koruyucu rolünün belirlenmesi

2005-2006 60.000
Tubitak HD

115S595

Yürütücü

Çocuklarda akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri karışımının etkisi

2015-2016 28.000
Tubitak 2237 Eğitmen

Doğa Bilimleri Alanında Proje Yönetimi

2014 18.000
Tubitak 2237 Yürütücü

Tarımsal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

2014 17.000
Tubitak 2237 Yürütücü

2237 Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme

2013 16.230
Tubitak 2209A Danışman

Üniversite öğrencilerinin bal tüketimine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

2014-2015 5.000
Tubitak 2209A Danışman

Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen balların biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi

2015-2016 5.000

Diğer Projeler


Proje No Projedeki Görevi Proje Türü (**) ve Adı Başlama-Bitiş Tarihi Destek Miktarı
DPT-06-02 Yürütücü

Ülkemizde üretilen toksik ballarin kimyasal, antibakteriyel ve toksik özelliklerinin belirlenmesi

2006-2008 67.000 TL
European Bank-Balparmak Eğitmen

Sürdürülebilir arıcılığın geleceği: Kadınlara ve gençlere yatırım

2018
AB

Özvatan’da geleneksel üretimin tescillenerek ekonomik değere dönüştürülmesi projesi

2018-2019
FYL-2018-8190 Yürütücü

Farklı ülkelerden elde edilen arı ekmeği (perga) örneklerinin biyokimyasal ve biyoaktif özelliklerinin karşılaştırılması

2018-2019 9390 TL
FYL-2018-8013 Yürütücü

Apilarnil – Erkek arı larvası, işçi arı larvası ve kraliçe arı larvası içeriklerinin biyokimyasal karşılaştırması

2018-2019 9999 TL
TCD-2018-7917 Araştırmacı

Ratlara cisplatin verilmesi nedeniyle oluşan sperm karakteristikleri, testiküler hasar ve oksidatif stres üzerine apilarnilin koruyucu rolünün belirlenmesi

2018-2019 104862 TL
FYL-2018-7894 Yürütücü

Ratlarda Deneysel Kolit Modelinde Arı Ekmeğinin (Perga) Etkisi

2018-2019 14994 TL
FYL-2018-7895 Yürütücü

Kurşun asetatla oluşturulan anemi ve hepatotoksisiteye karşı arı ekmeğinin (perga) etkisi

2018-2019 10249 TL
TCD-2018-7366 Araştırmacı

Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi

2018-2019 124893 TL
TCD-2017-7358 Yürütücü

Farklı botanik orijinli Türk propolisinin sağlıklı gönüllülerde farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri

2017-2020 99835 TL
FYL-2016-6958 Yürütücü

Farklı çözücülerle hazırlanan propolis özütleri ile propolis ticari ürünlerinin biyoaktivitesinin belirlenmesi

2016-2018 9992 TL
FCD-2013-4089 Araştırmacı

Balda spesifikasyon ve kristalizasyonun (şekerlenme) balın kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkisi

2013-2015 79.808 TL
TDK-2012-4162 Araştırmacı

Maksimal ağırlık çalışması yapan rekreasyonel sporcularda arı sütü+bal karışımlarının bazı biyokimyasal parametrelere etkisi

2012-2014 14.992 TL
TS-12-3892 Araştırmacı

Avrupa Tarım Biyoteknoloji Sempozyumu

2013 14.995 TL
TSY-11-3814 Araştırmacı

Ratlarda deneysel civa zehirlenmesinde propolisin eritrosit reolojisindeki muhtemel koruyucu rolü

2011-2014 5.000 TL
FBS-11-3605 Yürütücü

Ratlarda orman gülü balının bazı biyokimyasal ve histopatolojik parametreler üzerine etkisi

2011-201 4.995 TL
TAGEM11/AR-GE/15. Araştırmacı

Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu

2011-2013 140.000 TL
TSD-10-2976 Araştırmacı

Endotoksemi oluşturulmuş ratlarda propolis’in karaciğer koruyucu etkinliği

2010-2012 14.099,18 TL
FBA-10-2938 Yürütücü

Kayseri ili atmosferik polen ve sporlarının incelenmesi

2010-2012 39.815,60 TL
FBY-09-973 Yürütücü

Ürgüp (Nevşehir)‘ün atmosferik polenlerinin incelenmesi (1 Ekim 2010- 1 Ekim 2011)

2009-2012 5.000 TL
TSD-08-328 Araştırmacı

Çürük gelişimi üzerinde Türk propolisinin in vitro vivo etkisinin incelenmesi

2008-2010 10.149,26 TL
FBA-07-45 Yürütücü

Ülkemizde üretilen arı sütünün antimikrobiyel ve kimyasal özelliğinin belirlenmesi

2007-2009 30.000 TL
TA-07-06 Araştırmacı

Tavşanlarda tam kat eklem kıkırdak defektlerinin iyileşmesinde lokal ve sistemik propolisin etkisi

2007-2010 29.594 TL
SÇA-07-03 Yürütücü

Kayseri ili piyasasında bulunan ambalajlı balların palinolojik ve kimyasal yapılarının belirlenmesi ve balların organik üretim açısından değerlendirilmesi

2007-2009 28.585 TL
VA-07-03 Araştırmacı

Deneysel aflatoksikozis oluşturulan tavşanlarda Türk propolisinin antioksidan etkinliğinin araştırılması

2007-2009 26.464 TL
VA-06-13 Araştırmacı

Broyler yemlerine katılan mannanoligosakkarit (mos) ve propolis in Campylobacter spp. Kolonizasyonuna biyokimyasal parametrelere etkisi

2006-2008 27.715 TL
06-AY-16 Yürütücü

Toksik ballarda confocal mikroskop ile polen analizi

2006-2007 380.000 TL
06-AY-05 Araştırmacı

Merkez kampüs tarım arazisinde silajlik mısır, fazelya, kolza üretim tesisi ve organik arıcılık

2006-2007 65.369,80 TL
DPT-06-02 Yürütücü

Ülkemizde üretilen toksik ballarin kimyasal, antibakteriyel ve toksik özelliklerinin belirlenmesi

2006-2008 67.000 TL
HAYSÜD-01-14-02-04 Yürütücü

Anzer doğal florasında bulunan ballı bitkiler ile balarısı (Apis mellifera)’nın nektar ve polen toplama aktivitelerinin saptanması

2006-2009 103.789 TL
HBA-05-01 Araştırmacı

Pneumocystis carinii pnömonisi rat modelinde terbinafin ve propolisin etkinliğinin araştırılması

2005-2007 7.582,58 TL
SÇA-05-01 Yürütücü

Streptozotocin (stz) ile diyabet oluşturulmuş ratlarda kan glikozu, kan lipidi ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkisi

2005-2006 15.000 TL
TUBA Yürütücü

Farklı botanik orijine sahip propolis örneklerinde biyolojik olarak aktif bileşiklerin belirlenmesi Türk propolisinin meyve sularında antifungal aktivitesi

2005-2006 15.000 US Dolar
TA-03-22 Araştırmacı

Tinea pedis etkenlerinin izolasyonu,tanımlanması ve antifungal duyarlılıkları

2004 29.592 TL
AB Eğitmen

Doğal Bitki Örtüsünün Verimli Kullanımı İçin Arıcılık ve Bal Üretimi Eğitim Projesi

Özvatan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Erciyes Üniversitesi Türkiye İş Kurumu

2008-2009 160.000 Euro
99-51-2 Yürütücü

Kayseri yöresi ballarında dominant ve sekonder polenlerin belirlenmesi

2001
Yürütücü

Kayseri yöresinden elde edilen propolisin antibakteriyel özelliğinin belirlenmesi ve sezonun bu aktiviteye olan etkisinin incelenmesi

2001 7.000 TL
Yürütücü

Kayseri yöresinde lokal olarak üretilen ve marketlerde satılan bal örneklerinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin belirlenmesi

2001-2002 12.000 TL
Yürütücü

Kayseri yöresinden elde edilen propolis örneklerinde bulunan organik bileşiklerin kimyasal analizi

2001-2002 15.000 TL
Araştırmacı

Mesane kanserinde propolis ve mitomisin-C nin mikronukleus,sister-chromatid exchange, DNA metilasyonu kromozom analizi ve mitotik index parametrelerinin karşılaştırılması

2001 15.000 TL
Yürütücü

Antalya yöresi ballarında polen analizi

1995 7.000 TL